STRAVOVANIE: Občanom v zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pri diabetickej, výživnej, bielkovinovej a špeciálnej diéte aj druhá večera. Strava sa poskytuje  v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia. Jedlo sa podáva chodiacim klientov v hlavnej jedálni, tým, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje, v jedálničkách na oddeleniach, prípadne v obytných jednotkách. Jedálny lístok zostavuje odborná komisia, ktorej členmi sú aj klienti a lekár. Všetky pripomienky sú zapracované. V zariadení sa nachádza bufet, kde je možné si zakúpiť najmä minerálne vody, sladkosti, kávu, čaj a iné.

UBYTOVANIE: Občania sú ubytovaní v dvojposteľových obytných jednotkách, mnohé s balkónmi, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Pokiaľ má klient požiadavku, môže si priniesť vlastné doplnky nábytku, elektroniku a iné. Budova zariadenia je trojposchodová, vybavená výťahom. Na izbách klientov, ako aj v hygienických zariadeniach je nainštalovaný komunikačný systém sestra-klient. Budova je vybavená televíznou anténou, internetom. Sociálne zariadenia sú spoločné. Klienti môžu využívať viacero spoločenských miestností pre aktivity a relax.

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY: Ide najmä o činnosti v oblasti hygieny, stravovania, sebaobsluhy. Jednotlivé činnosti sú realizované v súlade s koncepciou bazálnej stimulácie, ktorú vykonávajú odborníci.

OŠETROVATEĽSKÁ A OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ:                                                         Zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti od 01.07.2015 na základe zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou uzatvorenej podľa zákona č. 185/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Zariadenie sociálnych služieb Borinka Nitra má uzatvorenú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. v súlade s § 7a zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z.z“), na základe splnenia kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno-technického vybavenia, v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.576/2004 Z.z.“), zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č.579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými vykonávacími a súvisiacimi predpismi, ktoré sú vydávané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ktoré sa vzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predmetom Zmluvy je zabezpečovanie poskytovania a úhrada zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Úhrada za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb je 3,30€ na osobu a deň. Cena zahŕňa náklady za komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytnutú poistencovi poisťovne na jeden ošetrovací deň. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenia zdravia. 

Priamo v zariadení poskytujú odborní lekári lekársku starostlivosť, a to v odbore geriatria - MUDr. Danica Pavlíková, psychiatria - MUDr. Jana Dúbravská, neurológia - MUDr. Ingrid Meňkyová, chirurgia - MUDr. Ľubomír Ševčík, diabetológia - MUDr. Daniel Kolény a urológia - MUDr. Marek Brezovský. Obvodný lekár MUDr. Jozef Matta navštevuje pacientov priamo v zariadení pravidelne a vždy podľa potreby. Odborný sprievod na lekárske vyšetrenia mimo zariadenia zabezpečujú zamestnanci v spolupráci s rodinou klienta.

SOCIÁLNE PORADENSTVO A SOCIÁLNA REHABILITÁCIA: Zariadenie poskytuje základné aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré zahŕňa najmä informácie o odborných činnostiach, informácie legislatívnoprávneho aj vecného charakteru. Ide o poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, odporúčania a sprostredkovanie priamej pomoci. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva ide už po analýze rozsahu problémov o poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Sociálna rehabilitácia je orientovaná najmä na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, nácvikom zručností, aktivizáciou. Tieto činnosti realizujú odborníci.

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA: Upratovanie prebieha denne vlastnými zamestnancami, podľa potreby klienta aj prevádzky. Pranie, žehlenie aj údržba bielizne sa uskutočňuje vo vlastnej prevádzke, ktorá je hygienická a novovybudovaná. Osobnú aj posteľnú bielizeň je možné odovzdať do práčovne denne, aj niekoľkokrát, vždy podľa potreby.

Osobné vybavenie :Zariadenie poskytuje osobné vybavenie fyzickej osobe, ktorá si ho nemôže zabezpečiť sama. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

UTVÁRANIE PODMIENOK NA ÚSCHOVU CENNÝCH VECÍ: Pokiaľ má klient takúto požiadavku, je možné uložiť si vybrané cennosti do úschovy v nadväznosti na zmluvu o úschove.

ZABEZPEČENIE ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A PRACOVNEJ TERAPIE:  V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa klienti venujú výrobe ručne šitých hračiek, výrobe vankúšov a podložiek na stoličky, vyšívaniu, ale aj prácam na úprave areálu zariadenia. V zariadení je knižnica, kde klienti majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu. K dispozícii sú aj rôzne spoločenské hry. Súčasťou duchovného života klientov sú aj pravidelne sa konajúce sväté omše v zariadení. Pre spirituálnu činnosť slúži aj kaplnka. V oblasti kultúrnej činnosti pre klientov zariadenia pravidelne organizujeme rôzne podujatia - akcie – vystúpenia hudobných skupín, speváckeho zboru,  detí zo základných a materských škôl, tanečné zábavy, v letných mesiacoch posedenia pri hudbe a speve vonku na dvore, opekačky, výlety Nitrianskym vláčikom.  Aktivity sú realizované v miestnostiach na to určených ako aj v exteriéri. Všetky činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta v nadväznosti na jeho individuálny plán zostavený interdisciplinárnym tímom odborných zamestnancov, kde osobité postavenie má tzv. kľúčový pracovník klienta, ktorý má k nemu "najbližšie". Individuálne plány z hľadiska plnenia stanovených cieľov a priorít sú pravidelne vyhodnocované a aktualizované. Činnosti v rámci ergoterapie, sociálnej rehabilitácie, sú uskutočňované v rámci koncepcie bazálnej stimulácie.

V rámci ďalších služieb zariadenie na základe požiadaviek klientov zabezpečí služby, ktorými sú napríklad manikúra, pedikúra, kaderník, taxi služba, sprostredkuje kontakt s  úradmi a inštitúciami.

Pri realizácii všetkých výkonov, činností počas 24 hodinovej komplexnej starostlivosti sú zo strany zamestnancov dodržiavané základné ľudské práva klientov garantované Ústavou SR, kde dôraz je kladený najmä na slobodu pohybu a pobytu.

Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 14.01.2016 bola Zariadeniu sociálnych služieb udelená AKREDITÁCIA NA ODBORNÚ ČINNOSŤ - ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO. ZSS  špecializované sociálne poradenstvo poskytuje klientom, ktorí sa nachádzajú v domácom prostredí a sú odkázaní na pomoc inej osoby, ich rodinným príslušníkom a osobám, ktoré sa o nich starajú, ďalej klientom, ktorí zvažujú možnosť umiestnenia v zariadení, ich rodinným príslušníkom a blízkym osobám. 

Miesto výkonu odbornej činnosti: Dolnočermánska 62, 949 01  Nitra

Zodpovedné osoby: Mgr. Sabina Barantalová,  tel.č. 037/7720124