AKTIVITY

 

„NEBYŤ NIČÍM ZAMESTNANÝ A NEEXISTOVAŤ,

                                                          ZNAMENÁ PRE ČLOVEKA TO ISTÉ“

 

                                                                                                                                    Woltaire

 

 

Jedným zo základných princípov a cieľov poskytovania komplexnej starostlivosti o našich klientov, ktorí sú z hľadiska svojho nepriaznivého zdravotného stavu  odkázaní na pomoc inej osoby, je čo možno v najvyššej možnej miere vytvárať podmienky pre ich aktivizáciu, zapájať ich do spoločenského života, zabezpečovať im kontakt v rámci komunity, aj so spoločenským prostredím, a tým predchádzať a eliminovať nepriaznivé dôsledky ich stavu. Ide predovšetkým o zachovanie daných schopností a zručností, a u tých, kde je to možné, aj rozvíjať činnosti vedúce k sebestačnosti, mobilite a sebarealizácii. Všetky odborné výkony a jednotlivé činnosti sú realizované v súlade s vypracovaným individuálnym plánom jednotlivca, na základe jeho špecifických potrieb a v spolupráci s odborníkmi v rámci interdisciplinárneho tímu.

 

Pre účely uskutočňovania vyššie uvedených aktivít v zariadení využívame niekoľko odborných prístupov, foriem, metód a postupov, v rámci ktorých  kladieme veľký dôraz na hodnoty, postoje a naplňovanie individuálnych potrieb každého klienta. Aktivizačné programy redukujú stres a úzkosť, pôsobia preventívne na spoločenskú izoláciu, zmierňujú depriváciu a rozbíjajú cyklus, ktorý vedie k tzv. naučenej neschopnosti. Každý klient má priestor pre rozhodovanie a nezávislosť pri zachovaní ľudskej dôstojnosti..

Z terapeutických prístupov najviac využívame prvky v rámci:

 • reminiscenčnej terapie
 • muzikoterapie
 • tanečnej terapie
 • helioterapie
 • arteterapie
 • relaxácie a stimulácie v Snoezelen koncepte
 • validačnej metódy podľa Naomi Feil
 •  bazálnej stimulácie

 

Z aktivizačných prístupov najviac využívame :

 • pamäťový tréning
 • tréning kognitívnych funkcií
 • tréning komunikačných zručností
 • sociálnu rehabilitáciu

 

      Výsledky v súlade so stanovenými cieľmi sú pravidelne analyzované, validované a vyhodnocované.  Z aplikačnej praxe je možné ustáliť, že tieto postupy ako podporná terapia spolu s medikamentóznou liečbou sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti, ktoré vedú k želateľným výsledkom v oblasti sociálneho ako aj  zdravotného statusu klienta.

 

       V ďalšej časti ponúkame obrazový pohľad na jednotlivé aktivity

Arteterapia

Helioterapia

Koncept bazálnej stimulácie

Muzikoterapia

Pamäťový tréning

Relaxácia v Snoezelen koncepte

Reminiscenčná terapia

Stimulácia v Snoezelen koncepte

Tanečná terapia

Akcie

Novoročné posedenie

Dňa 02.01.2014 v rámci novoročného posedenia sme si spoločene zaspomínali na udalosti predchádzajúceho roka a vstúpili s novými predsavzatiami a prianiami do nového roka.

Fašiangová zábava

Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla v našom zariadení dňa 04.03.2014. Vďaka fašiangovej zábave, ktorú sprevádzal DJ ROMAN. Pozvanie na zábavu prijali Zariadenenia sociálnych služieb Viničky Nitra a Kreatív Klasov, ktorí sa výborne zabávali. Samozrejme nechýbali ani tradičné fašiangové fánky.

Medzinárodný deň žien

Dňa 05.03.2014 sme sa s našimi klientmi zúčastnili osláv medzinárodného dňa žien, ktoré sa konali v mestskej športovej hale.

Maľované vajíčko

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku dňa 27.03.2014 sme zorganizovali akciu maľovania veľkonočných vajíčok, na ktorú boli prizvaní aj hostia z ďalších 12 zariadení sociálnych služieb nitrianskeho kraja.

Stavanie mája

Aj tento rok sa dňa 30.04.2014 na stavaní mája pri Matici slovenskej zúčastnili naši klienti a žiaci materskej školy a základnej školy, ktorí svojimi básňami, jarnými piesňami a tancami potešili všetkých prítomných. V tejto tradícii sme pokračovali aj v našom zariadení, kde sme si v areáli spoločne postavili spoločný máj, ktorých všetkých veľmi potešil.

Vystúpenie speváckeho súboru Zbežanka

Dňa 06.05.2014 pri príležitosti dňa matiek nás prišiel potešiť svojim hudobným repertoárom kolektív speváckeho súboru Zbežanka zo Zbehov. Samotné vystúpenie vyčarilo mnohým úsmev na tvári, vyvolalo spomienky na ich rodiny, deti. Zároveň mnohí z členov súboru využili túto príležitosť na stretnutie sa so svojimi známymi, ktorí sú obyvateľmi nášho zariadenia.

Vystúpenie detí zo Spojenej školy internátnej

Prostredníctvom tohto vystúpenia sme si dňa 26.05.2014 pripomenuli blížiaci sa sviatok Dňa detí. Žiaci zo školy nám svojou vlastnou tvorbou spríjemnili deň a umožnili obyvateľom zaspomínať si na detské časy.

Vystúpenie tanečno-hudobnej skupiny Radosť z Únie nevidiacich

29.05.2014

Opekačka - jesenná slávnosť

K obľúbeným akciám v našom zariadení patrí aj opekačka, ktorú sme si zorganizovali dňa 25.06.2014. Počasie bolo príjemné, výborná nálada, vôňa špekačiek a spev piesní sa niesli celým areálom nášho zariadenia.

Tekvicová paráda

Dňa 24. septembra 2014 sa v našom zariadení uskutočnilo stretnutie seniorov a detí z rôznych zariadení sociálnych služieb nitrianskeho kraja, ktorí si vyrezávaním tekvíc a rôznymi technikami zdobenia pripomenuli jesenné tradície.

Domov baví domov

Dňa 30.10.2014 sa v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch uskutočnila celokrajská prehliadka  tvorby klientov Zariadení pre seniorov ,,Domov baví domov" organizovanej pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naše zariadenie reprezentovali  3 klienti s pásmom O červenej čiapočke a s recitáciou V méne occa.  

Katarínska zábava

Aj tento rok dňa 25.11.204 sme pre našich klientov, ale aj klientov z iných zariadení NSK  pripravili Katarínsku zábavu. Dobrá nálada so spevom a tancom, úsmev na tvárach, dobré občerstvenie a príjemná nálada vládla počas celej tanečnej zábavy, na ktorej nás hudobne sprevádzal DJ Roman.  

Borinkovské medovníčky

Dňa 05.12.2014 sa uskutočnila tradičná akcia Borinkovské medovníčky, kde si klienti z nášho zariadenia a klienti zo zariadení nitrianskeho samosprávneho kraja zdobením medovníčkov priblížili vianočnú atmosféru a tradíciu pečenia vianočných oblátok. 

Vystúpenie žiakov zo Špeciálnej školy internátnej

Dňa 16.12.2014 nám svojím Vianočným programom prišli spríjemniť dopoludnie žiaci zo Špeciálnej školy internátnej. Vystúpenie bolo plné emócií. 

Vystúpenie žiakov zo ZŠ sv. Marka

Dňa 18.12.2014 nám prišli svojím programom spríjemniť dopoludnie a priblížiť vianočnú náladu a atmosféru krásnym Vianočným pásmom žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre.

Pečenie vianočných dobrôt

Dňa 22.12.2014 sme si s klientmi napiekli niekoľko tradičných vianočných koláčikov. Atmosféra bola veľmi príjemná. Klienti sa tešili, že si mohli opäť vlastnoručne pripraviť niekoľko dobrôt na vianočný stôl.

Srdce na dlani

Dňa 29.01.2015 sme sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien dobrovoľníkom mesta Nitry za rok 2014. naše zariadenie nominovalo na ocenenie dobrovoľníkov - žiakov zo Špeciálnej školy internátnej (Červeňova ulica, Nitra).       Žiaci zo Špeciálnej školy nám neustále spríjemňujú voľné chvíle svojim programom - rôznymi vystúpeniami, rozhovormi, jednoducho svojou prítomnosťou spríjemňujú čas našim klientom, ktorí si to nesmierne vážia a tešia sa z ich prítomnosti.

Valentínske tvorivé dielne

Dňa 13.02.2015 sa uskutočnila v našom zariadení akcia pod názvom Valentínske tvorivé dielne, na ktorej sa zúčastnili aj klienti z iných zariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Klienti si mali možnosť vytvoriť rôznymi technikami milé valentínske darčeky pre svojich blízkych.

Pochovávanie basy

Dňa 16.02.2015 nás do tradície Pochovávania basy uviedli Skupina Radosť z Únie nevidiacich. Na poslednej fašiangovej zábave stvárnili obrad rozlúčky podobnej cirkevnému obradu a ohlásili nám tak koniec zábavy počas nasledujúceho pôstu. Rozlúčili sme sa humornými príbehmi, spevom, čítaním posledného testamentu, pohrebným sprievodom a nárekom nad basou. 

 

 

Vystúpenie folklórneho súboru ,,Ragačinka"

Obdobie veľkonočného pôstu sme dňom 27.02.2015 prerušili a udelili sme výnimku vystúpeniu šikovných, nadaných detí z folklórneho súboru Ragačinka.  Deti nám svoju šikovnosť predviedli hrou na harmonikách. O tom, ako ovládajú tento hudobný nástroj nás presvedčili krásnymi ľudovými piesňami. Nezaobišlo sa to ani bez spevu. Svojím spevom ľudových piesní nenechali v tichosti ani našich obyvateľov. Vystúpenie zavŕšili tanečnými kreáciami.    

Preventívna prednáška z Mestskej polície

Dňa 03.03.2015 prišla do nášho zariadenia mestská policajtka, ktorá nám porozprávala o najčastejších podvodoch a upozornila nás ako im vyvarovať. Program prednášky spestrili demonštratívne ukážky ako sa brániť voči kriminálne konajúcim osobám a ako najvhodnejšie zareagovať v danej situácii. Daná prednáška priniesla množstvo užitočných rád, i keď určite každý z nás bude rád, ak sa v danej situácii neocitne.  

Medzinárodný deň žien

Aj tento rok sme navštívili dňa 09.03.2015 podujatie pripravované k MDŽ v Mestskej hale. Podujatie sprevádzali Katarína Brychtová a Martin Nikodým, ktorí program humorne postavili na vysokú latku, pretože sa hľadal "dokonalý muž". Dokonalý muž sa síce nenašiel, ale za to sa objavili dokonalí účinkujúci, ktorí nenechali pasívne sedieť ani našich obyvateľov. Hľadisko sa rozospievalo, roztancovalo, rozveselilo na vtipoch. Záver patril hlavne ženám, ktoré boli obdarované červenou ružou. 

Maľované vajíčko

Na našej tradičnej veľkonočnej akcii Maľované vajíčko sa aj tento rok stretli obyvatelia zariadení sociálnych služieb nitrianskeho samosprávneho kraja. Akcia sa konala dňa 27.03.2015. Zúčastnení sa podelili o svoje techniky a skúsenosti pri výzdobe vajíčok a pripomenuli si tradície Veľkej noci na Slovensku. 

Tekvicová paráda

Dňa 20. októbra 2015 sa v našom zariadení uskutočnilo tradičné stretnutie seniorov a detí z rôznych zariadení sociálnych služieb z nitrianskeho kraja, ktorí si vyrezávaním tekvíc a rôznymi technikami zdobenia opäť pripomenuli jesenné tradície. 

Domov baví domov

Už po deviaty raz pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 27.októbra 2015 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch konala pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, Phd., celokrajská prehliadka tvorby klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ,,Domov baví domov." 

Po slávnostnom otvorení podujatia vedúcou odboru sociálnych vecí ÚNSK Mgr. Vierou Kazimírovou a zaželaní pekného a príjemného kultúrneho zážitku, pozdravil všetkých prítomných aj podpredseda NSK, Ing. Ladislav Marenčák.

Svoj talent v prednese poézie vlastnej tvorby a vtipmi predviedla Mária Chlpíková. Humornou scénkou zažiarili Helenka Sedzíková a Michal Beňo. Program zavŕšili vtipmi Zuzana Kuropková a Michal Beňo.

Podujatie moderoval Mgr. Art. Anton Živčic, vedúci oddelenia kultúry Odboru vzdelávania a kultúry ÚNSK. Záverom Mgr. Viera Kazimírová poďakovala všetkým účinkujúcim aj organizátorom za príjemne strávený deň, ktorý sa niesol v duchu ,,október - mesiac úcty k straším". 

Staroba sa nás dotýka

V rámci dlhodobého projektu s Maticou slovenskou sa dňa 10. novembra 2015 realizovalo s menším omeškaním, ale predsa k Mesiacu úcty k straším vystúpenie s pásmom Folklórneho súboru Seniori matičiari z Nitry. Svojím vystúpením a spevom nielenže potešili našich klientov zo zariadenia, ale postarali sa aj o to, aby si klienti spoločne s nimi zaspievali a niektorí i dokonca zatancovali. 

Katarínska zábava

25. deň v novembri sa niesol v duchu tradícií. Keďže na Katarínu boli zakázané ženské práce, doobedie sme u nás strávili premietaním filmu. V tomto dni boli zvykom hlavne tancovačky - usporadúvali sa katarínske zábavy. Katarínska zábava bola posledná pred adventom a preto sme nezaostávali v tradícii ani v našom zariadení. Poobede sa o dobrú náladu, hudbu a zábavu postaral DJ Roman. Na Katarínsku zábavu prijali pozvanie aj deti zo Spojenej školy internátnej v Nitre, ktorí sa vytancovali a veselili do sýtosti s nami.   

Hudobné country vystúpenie kapely Nevis

Dňa 2.12.2015 k nám zavítala nitrianska kapela Nevis z Chrenovej. Skupina muzikantov predviedla svoje umenie na gitare, harmonike, zobcovej falute, bendže a v speve. Do spevu sa zapájali i klienti, ktorí ukázali, že si pamätajú texty piesní a vedia ešte spievať. Na záver zahrali piesne na želanie. 

Sv. Mikuláš

Keďže sme v zariadení všetci poslúchali, tak Mikuláš k nám zavítal oveľa skôr, a to 4. decembra 2015. Príchod Mikuláša spríjemnil doprovod detí zo Spojenej školy internátnej v Nitre, ktorí nám zaspievali a zarecitovali. Mikuláš pochodil celé zariadenie a rozdával darčeky klientom. všetci sa potešili sladkému prekvapeniu. 

Deň otvorených dverí, Borinkovské medovníčky, Pamätné stretnutie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - JUDr. Jánom Richterom

 

Dňa 9.12.2015 sa v našom zariadení konal Deň otvorených dverí, na ktorom boli všetci vítaní. V rámci Dňa otvorených dverí  sme predstavili:

* zdobenie vianočných medovníkov

* ukážku snoezelen v koncepte bazálnej stimulácie

* pohybové aktivity

* výrobu vianočných dekorácií

* koncentračné cvičenia

*prezentáciu dlhodobej sociálno - zdravotnej starostlivosti.

 

Zároveň nás svojou návštevou poctil aj pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - JUDr. Ján Richter.

Ďakujeme všetkým zúčastním.

Vianočné pásmo žiakov zo ZŠ sv. Marka v Nitre

Dňa 21.12.2015 nám prišli tradične spríjemniť deň svojím vianočným pásmom žiaci zo ZŠ sv.Marka. Vystúpenie bolo veľmi emotívne, priblížilo nám vianočný príbeh a naladilo nás na pravú vianočnú atmosféru.

Pochovávanie basy

Dňa 18.02.2016 k nám prišiel folklórny súbor Lúč. Pripravil si pre našich klientov krásne hudobno-spevácke predstavenie, ktoré nám dalo na vedomie, že sa končia posledné fašiangové dni a začínajú nám dni pôstu. Nadaní členovia Lúču, nám predviedli vystúpenie, ktoré znázorňovalo pochovávanie basy. Videli sme obrad sprevádzaný piesňami, ktoré si naši klienti s nimi zaspievali. Koniec fašiangov sme oslávili s humorom, spevom a dobrou náladou. 

Oslava MDŽ

Dňa 8. marca sme na počesť Medzinárodného dňa žien zasadli do spoločenskej miestnosti, aby sme si uctili všetky žienky, ktoré v našom zariadení máme. Účasť bola  vysoká a dokonca sa k nám pripojili aj  muži, ktorí sa chceli zúčastniť na programe. Boli sme svedkami skvelého hudobno-speváckeho predstavenia, ktoré si pre nás pripravil náš kolega Matúš. Vypočuli sme si hru na husliach, na gitare, sem - tam padol aj nejaký vtip a všetci zúčastnení dostali malé občerstvenie. V  miestnosti vládla pohoda a dobrá nálada.  

Maľované vajíčko

K jarným slávnostiam oslavujúcim prebúdzanie prírody zo zimného spánku v našom zariadení už tradične patrí zdobenie veľkonočných vajíčok, kde prijímatelia sociálnej služby ukázali svoju kreativitu, zručnosť, invenciu a nápaditosť v technikách zdobenia. ,,Borinkovského maľovaného vajíčka " organizovaného 18. marca sa zúčastnilo osem zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia Slovenského zväzu telesne postihnutých a žiaci zo Spojenej školy internátnej v Nitre na Červeňovej ulici. Príjemnú slávnostnú atmosféru navodili deti z Materskej školy Čajkovského v Nitre, ktoré v rámci jarného pásma všetkým zúčastneným pripomenuli pohanské zvyky - vynášanie Moreny.      

Vystúpenie skupiny Radosť ku ,,Dňu matiek"

 

Dňa 12.5. sa v našom zariadení uskutočnilo vystúpenie hudobnej skupiny Radosť, pôsobiacej v rámci Únie slabozrakých a nevidiacich. Piesne a básne sa niesli v téme materstva v súvislosti s dňom  matiek. Klienti boli dojatí  pri spomienkach na svoje mamy.