"Borinka" zariadenie sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 62 je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Má samostatnú právnu subjektivitu a je zriadená od 1. 7. 2002 VÚC. Je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a na základe akreditácie MPSVR SR poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov. Ide o odborné, obslužné a ďalšie činnosti osobám odkázaným na pomoc inej osoby na základe posudku o odkázanosti na sociálne služby a na základe špecifických potrieb klienta v súlade s IP. V špecializovanom zariadení sú klienti najmä s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií.

,,Borinka" Zariadenie sociálnych služieb poskytuje svojim klientom od 01.07.2015 zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na základe zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Z pohľadu klienta je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení ďaleko výhodnejšie, nakoľko aj v prípade niektorých zdravotných komplikácií môže klient zostať vo svojom známom prostredí zariadenia. Na druhej strane táto skutočnosť však kladie vyššie požiadavky na personál zariadenia sociálnych služieb, na jeho vzdelanie a kompetencie.

Kapacita zariadenia je 160 miest. Počet zamestnancov je 93, z čoho pomer odborných zamestnancov k celkovému počtu 61,1 % je zosúladený so zákonom o sociálnych službách. Klienti sú ubytovaní v dvojlôžkových obytných jednotkách s príslušenstvom a so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka, práčovňa. V objekte sa nachádza nákladný výťah a taktiež komunikačný systém sestra – klient.

Pre sociálno-pracovnú rehabilitáciu slúži klientom päť miestností vybavených príslušným zariadením. V zariadení sú zabezpečené náležité požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie schválené RÚVZ v Nitre.

Vzhľadom k skutočnosti, že zariadenie hospodári s rozpočtovými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z., rozpočet pokrýva nevyhnuté náklady na prevádzku, jeho výška nie je postačujúca v plnom rozsahu realizovať všetky plánované aktivity, ktorou je aj vybudovanie bezbariérového vstupu do hlavného vchodu ubytovacej časti, kde sa nachádza deväť schodov.    

V súčasnosti zariadenie poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť 160 klientom podľa zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Poskytované sú základné činnosti, ktorými sú najmä  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a vedľajšie činnosti, ktorými sú najmä opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, základné poradenstvo, odborné, obslužné a ďalšie činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta, na základe indikácie lekárov špecialistov, a v súlade s individuálnym plánom sociálno-pracovnej rehabilitácie.

Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, reminiscenčnej terapie, pamäťových tréningov, biblioterapie, arteterapie, helioterapie a iné. Narastajúci počet osôb s Alzheimerovou chorobou  si vyžaduje väčší rozsah činností vonku, kde sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov.

V roku 2014 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť pre relaxáciu a stimuláciu klientov, ktorí trpia najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. V júni tohto roku 14 zamestnancov absolvovalo odborné štúdium zamerané na tmu realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonoch. Cieľom je zaviesť v zariadení koncepciu, ktorá bude predovšetkým pomáhať klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie čo v najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.

Pripravujeme projekt na ochranu a bezpečnosť klientov pred nežiaducimi vplyvmi osôb zvonku, ide o zavedenie kamerového systému vonkajšej aj vnútornej ochrany. Kamery by mali byť umiestnené v spoločných priestoroch, nie v obytných jednotkách a ani v sociálnych zariadeniach. Taktiež vytvárame možnosti pre získanie grantov na úpravu okolia rozsiahleho areálu. Pravidelne realizujeme kultúrnospoločenské podujatia, edukačné aktivity, športové činnosti a iné, ktoré je možné podrobne sledovať na stránke Aktivity.

Spoločenské činnosti

Snoezelen miestnosť

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby,  pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Hlavná cena za víťazný inovatívny projekt špecializovaného sociálneho poradenstva

Kultúrno - spoločenská činnosť

Pohybové aktivity

Ranné rozcvičky

Sociálno-pracovná rehabilitácia

Spirituálna činnosť