"Borinka" zariadenie sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 62 je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Má samostatnú právnu subjektivitu a je zriadená od 1. 7. 2002 VÚC. Je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a na základe akreditácie MPSVR SR poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov, ale najmä v špecializovanom zariadení pre osoby s Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie s počtom miest 155. Ide o poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností osobám odkázaným na pomoc inej osoby na základe posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby a na základe špecifických potrieb klienta v súlade s individuálnym plánom a plánom sociálnej rehabilitácie. 

"Borinka" Zariadenie sociálnych služieb poskytuje svojim klientom od 01.07.2015 zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na základe zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Z pohľadu klienta je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení ďaleko výhodnejšie, nakoľko aj v prípade niektorých zdravotných komplikácií môže klient zostať vo svojom známom prostredí zariadenia. Na druhej strane táto skutočnosť však kladie vyššie požiadavky na personál zariadenia sociálnych služieb, na jeho vzdelanie a kompetencie.

Kapacita zariadenia je 160 miest. Počet zamestnancov je 123, z čoho pomer odborných zamestnancov je v súlade so zákonom o sociálnych službách. Klienti sú ubytovaní v dvojlôžkových obytných jednotkách s príslušenstvom a so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka aj práčovňa. V objekte sa nachádza nový nákladný výťah a taktiež komunikačný systém sestra – klient. V rámci projektu na ochranu a bezpečnosť klientov pred nežiaducimi vplyvmi osôb zvonku máme zavedený kamerový systém vonkajšej aj vnútornej ochrany. Kamery sú umiestnené tak, aby monitorovali vstupy do zariadenia a spoločné priestory. Ubytovací objekt je vybavený bezbariérovým prístupom pre imobilných klientov a plošinou pre transport klientov na lôžku pri prevoze do zdravotníckych zariadení a späť. 

Pre sociálno-pracovnú rehabilitáciu slúži klientom päť miestností vybavených príslušným zariadením. Pravidelne sa realizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, edukačné aktivity, športové činnosti a iné, ktoré je možné podrobne sledovať na stránke Aktuality.      V zariadení sú zabezpečené náležité požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie schválené RÚVZ v Nitre.

V súčasnosti zariadenie poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť 160 klientom podľa zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Poskytované sú základné činnosti, ktorými sú najmä  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne, a vedľajšie činnosti, ktorými sú najmä opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, základné poradenstvo, odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta, na základe indikácie lekárov špecialistov a v súlade s individuálnym plánom a plánom sociálnej rehabilitácie.

Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, pamäťových tréningov a činnosti s prvkami reminiscenčnej terapie, biblioterapie, artheterapie, helioterapie, muzikoterapie a iné. V rámci exteriérových voľnočasových aktivít, odborných a záujmových činností sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode, spirituálna činnosť pri kaplnke, ktorá je súčasťou areálu zariadenia. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov, čo sa maximálne využíva najmä v súvislosti s narastajúcim počtom klientov s Alzheimerovou chorobou.

V roku 2014 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť "Snoezelen" pre relaxáciu a stimuláciu zmyslov klientov trpiacich najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. 14 odborných zamestnancov absolvovalo odborné štúdium zamerané na tému realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonov pri zavádzaní koncepcie zameranej predovšetkým na pomoc klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie v čo najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že zariadenie hospodári s rozpočtovými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z., rozpočet pokrýva nevyhnutné náklady na prevádzku a jeho výška nie je postačujúca na realizáciu a materiálno-technické vybavenie všetkých plánovaných aktivít, akcií a podujatí v plnom rozsahu, preto sa snažíme oslovovať sponzorov a zapájať sa do rôznych projektov, vďaka čomu sa nám podarilo v minulosti zakúpiť nové kvetináče a lavičky do parku, vybudovať multigeneračnú športovú zónu, zabezpečiť veľkorozmerné exteriérové spoločenské hry, vybudovať "fit-park" a pod., preto sme radi keď nám príbuzní, sympatizanti a široká verejnosť pomáhajú aspoň hlasovaním za naše projekty, do ktorých vkladáme úsilie a srdce v snahe spríjemniť podmienky pre čas strávený v našom zariadení všetkým našim klientom a návštevníkom nášho parku. 

 

 

Spoločenské činnosti

Snoezelen miestnosť

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby,  pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Hlavná cena za víťazný inovatívny projekt špecializovaného sociálneho poradenstva

Kultúrno - spoločenská činnosť

Pohybové aktivity

Ranné rozcvičky

Sociálno-pracovná rehabilitácia

Spirituálna činnosť