Sponzorské prostriedky ako mimorozpočtové zdroje získané od právnických aj fyzických osôb sú dôležitou súčasťou rozpočtu nášho zariadenia. Slúžia ako pridaná hodnota k skvalitneniu poskytovaných služieb pre našich klientov. Každoročne sa usilujeme o získanie darov finančného charakteru najmä z grantov, dotácií, a to na základe predložených projektov.

 

Smernica o určení pravidiel prijímania darov - Spustí sťahovanie súboruSmernica

 

 

Darovacie zmluvy sú zverejnené v sekcii Opens internal link in current window"Zverejňovanie informácií - Darovacie zmluvy"

Všetkým, ktorí nám svojimi darmi pomáhajú  v zvyšovaní úrovne kvality poskytovaných služieb, nie je im ľahostajný život tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a vedia sa podeliť, srdečne a úprimne ďakujeme v mene všetkých zamestnancov aj klientov a prajeme im pevné zdravie, úspech a naďalej otvorené srdce pre iných.

Naša veľká vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas našim klientom a podporujú ich v ich aktivitách. Sú to najmä študenti, príbuzní, ktorí sa v rámci návštev venujú nielen svojim blízkym, ale aj ich spolubývajúcim.