Návšteva pána ministra

 

V piatok 19. 6. 2020 v odpoludňajších hodinách zavítal pán Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR do nášho zariadenia spolu s generálnou riaditeľkou a poslankyňou NR SR Evou Hudecovou. Návštevou nás poctil aj pán podpredseda NSK Marián Kéry.

V príhovore pán minister vyzdvihol poslanie zamestnancov a význam účinnej a efektívnej podpory sociálnej služby pre odkázaných občanov, ocenil našich zamestnancov formou ďakovných listov, ktoré im osobne odovzdal, a to najmä za mimoriadne nasadenie a úspešné zvládnutie situácie spojenej s pandémiou Covid – 19.  Jeho osobná angažovanosť je pre nás  povzbudením aj motiváciou ďalej pokračovať v nastúpenej ceste smerovanej k zvyšovaniu kvality poskytovanej dlhodobej starostlivosti našim klientom.

Stretnutie sa nieslo aj v neformálnom duchu počas rozhovorov so zamestnancami aj klientmi, zvýšená pozornosť bola venovaná otázkam poskytovania zdravotnej starostlivosti a tiež aj potrebe vybudovať špecializované inštitúcie, ktorými sú napríklad detenčné pracoviská.

Záverom so želaním šťastnej cesty a dobrého zdravia ako prejav vďaky za osobný záujem navštíviť naše zariadenie sme pánovi ministrovi darovali keramický kostolík z našej dielne, na výrobe ktorého sa spolupodieľali naši klienti a zároveň sme vyjadrili želanie, aby nám aj naďalej zachoval priazeň aj formou  finančnej podpory našich projektov.

                                                                                                                              Jozefína Vlčková

Testovanie na COVID-19

V dňoch 4.5. - 6.5.2020 bol všetkým klientom a zamestnancom "BORINKA", ZSS Nitra vykonaný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. 

Ako sa u nás chránime

Ako to všetko u nás zvládame?

 

V rámci opatrení súvisiacich s prevenciou pred ochorením COVID-19 sa našich prijímateľov sociálnych služieb najviac dotýka zákaz návštev v „BORINKA“, ZSS Nitra a obmedzenie vychádzok a návštev mimo ZSS.

 Absenciu rodinných väzieb sa im snažíme kompenzovať prostredníctvom telefonických hovorov a video hovorov s rodinnými príslušníkmi, čítaním listov a elektronických listov od blízkych, prezeraním rodinných fotografií, rozhovormi, rôznymi voľnočasovými aktivitami a prechádzkami v parku zariadenia so zachovaním nevyhnutných opatrení. 

Nepretržite sa im individuálne venujú odborní zamestnanci vyškolení v oblasti psychológie a psychiatrie a v oblasti stratégie zvládania krízových situácií absolvovaním akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania v snahe zamedziť pocitom úzkosti a smútku z dočasnej straty kontaktu s rodinou s pozitívnymi výsledkami.