Ponuka práce

Momentálne obsadzujeme pracovnú pozíciu Opatrovateľka:

viac informácií na stránke   Otvorí externý odkaz v novom oknehttps://www.profesia.sk/praca/borinka-zariadenie-socialnych-sluzieb-nitra/O3287870

 

Momentálne obsadzujeme pracovnú pozíciu vedúcej stravovacej prevádzky:

Pre zobrazenie ponuky Spustí sťahovanie súborukliknite tu

 

 

„BORINKA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

ul. Dolnočermánska 62, 949 01  NITRA

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje  výberové konanie  na obsadenie funkcie :

Vedúci  stravovacej prevádzky

 

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady :

-         minimálne stredoškolské vzdelanie  ukončené maturitnou skúškou

so zameraním na potravinárstvo, prípadne diétna sestra, alebo asistent výživy   

Odborná prax:

-         minimálne 2 roky praxe v odbore

-         prax v riadiacej funkcii vítaná

Iné kritériá a požiadavky :

-         odborné predpoklady a skúsenosti – všeobecný prehľad v zákonoch súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, normovaní stravy, HACCP

-         osobnostné predpoklady a schopnosti – organizačné schopnosti, administratívne zručnosti a počítačové znalosti, manažérske predpoklady a schopnosti tímového vedenia zamestnancov,  znalosti v súlade s poznatkami zdravej výživy, znalosti v dodržiavaní správnej technológie pri príprave diét

-         bezúhonnosť

 

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania:

-         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-         profesijný životopis,

-         overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

-         doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-         čestné prehlásenie o odbornej praxi

-         písomný súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky  do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: „BORINKA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 62, 949 01  Nitra, v termíne do 09.02.2018 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci stravovacej prevádzky- NEOTVÁRAŤ“.

 

Termín, čas a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí sa prihlásili do výberového konania a splnili podmienky výberového konania bude oznámený písomne, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.